تعرفه خطوط ۳۰۰۰ برای کاربران

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

هزینه ثبت (ریال)

۱

۳۰۰۰XXXXXXXXXX

14

210.000

2

3000XXXXXXXXX

12

1.200.000

3

3000XXXXXX

10

1.550.000

4

3000XXXXX

9

تماس بگیرید

۵

۳۰۰۰XXXX

8

تماس بگیرید

تعرفه خطوط ۱۰۰۰ برای کاربران

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

قیمت غیر رند (ریال )

قیمت رند (ریال)

۱

۱۰۰۰ XXXXXXXXXX

14

165,000

550,000

2

10000XXXXXXXXX

14

165,000

550,000

3

100000XXXXXXXX

14

165,000

550,000

5

10000XXXXXXXX

13

450,000

1,100,000

6

10000XXXXXXX

12

720,000

1,900,000

7

10000XXXXXX

11

1,500,000

2,850.000

8

1000XXXXXX

10

1,750,000

4,550,000

9

10000XXXX

9

2,600,000

5,650,000

10

1000XXXX

8

3,850,000

7,900,000

11

1000XXX

7

50,000,000

12

1000XX

6

83,000,000

خط اختصاصی شماره ای است که پیامک ها از ان ارسال و دریافت می شود و مانند شماره ی تلفن همراه ،در کل کشور به یک نفر تعلق خواهد داشت .

خط اختصاصی بر روی کلیه ی پلن ها وجود دارد و مشترک می تواند خط دلخواه خود را سفارش دهد .

خط گلچین :

اگر لازم است ، شماره سامانه پیام کوتاه شما با شماره تلفن دفتر یا موبایل شما یکسان باشد ، این امکان فراهم امده تا بتوان این شماره را اخذ نمایید .